;

Huurvoorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden

Artikel 1 : Eigendomsvoorbehoud

1.0 De verhuurde artikelen blijven te allen tijde volledig eigendom van Partents Verhuur. Indien huurder zich niet houdt aan de bepalingen van de huurovereenkomst is de verhuurder zonder enige sommatie gerechtigd het verhuurde direct terug te nemen en de overeenkomst te beeindigen.

 

Artikel 2 : Offertes

2.0 De door de verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij de verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald.

 

Artikel 3 : Huurprijs

3.0 De door de verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, inclusief BTW, exclusief transport, reperatie-/vervangingskosten en eventuele schoonmaakkosten. De prijzen gelden per 2 dagen, per stuk tenzij anders schriftelijk tussen de beide partijen is overeengekomen. Voor het bezorgen en/of retourhalen van de gehuurde goederen worden transportkosten in rekening gebracht. Deze zijn door de verhuurder per kilometer vastgesteld. Voor het verhuren van goederen op langere termijn zijn speciale verlaagde tarieven.

 

Artikel 4 : Betaling, verzuim en annulering

4.0 Betaling dient contant te geschieden bij het afhalen van de gehuurde goederen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Betaling van bijkomende kosten als vuil retourneren, manco's, het niet of te laat retourneren van de gehuurde goederen dient bij het retourneren contant te worden voldaan. In overeenstemming met de verhuurder is het mogelijk om de goederen op factuur per bank te laten betalen binnen de betalingstermijn van 14 dagen. Zodra de huurder in verzuim is, zal de verhuurder een rente berekenen van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan. Alle uit verzuim voorkomende kosten als incasso, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs deurwaarden en schade experts zijn voor rekening van de huurder.

 

Artikel 5 : Annulering

5.0 Huurder is bevoegd de huurovereenkomst voor de opleveringsdatum te annuleren, mits de annuleringskosten in acht worden genomen. Bij annulering op de dag van levering wordt 25% van het huurbedrag in rekening gebracht.

 

Artikel 6 : Uitvoering

6.0 Bij de uitlevering van de huurgoederen is de verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurgoederen zonder dat hierdoor de huurovereenkomst wordt ontbonden. Indien de huurder de goederen zelf afhaal, kan dit uitsluitend op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip. Het retourneren van de huurgoederen dient plaat te vinden op de overeengekomen dag en tijdstip.

Alle door de verhuurder bezorgde goederen worden op de door de huurder opgegeven plaats van bestemming naast de auto of voor de deur gelost, mits deze direct, vrij en goed begaanbaar te bereiken is. Huurgoederen worden uitsluitend op de begane grond gelost. Voorgenoemde geldt tevens ook voor het ophalen van de huurgoederen. Voor het bezorgen en/of ophalen op ander plaatsen als hierboven genoemd wordt aan de huurder arbeidsloon berekend. Dit geld ook voor het uitpakken, inpakken opbouwen en afbreken van de huurgoederen.

6.1 De huurder kan betreft de overeengekomen tijdstip van brengen en halen geen garantie geven. Gestreefd wordt om op de afgesproken tijd aanwezig te zijn.

6.2 Voor het uitleveren van de huurgoederen moet de huurder zich legitimeren. Tevens kan er gevraagd worden om een borgsom. Op de huurovereenkomst zal het huurbedrag vermeld staan.

6.3 Na het retourneren Worden de goederen geteld en gecontroleerd. Deze telling is bindend. Bij breuk of vermissing wordt de vervangingswaarde berekend aan de huurder. Indien ontbrekend goederen binnen 3 dagen alsnog worden geretourneerd, zal de gerekend prijs worden gecrediteerd aan de huurder. Bij beschadiging van goederen zal bij de huurder reparatiekosten in rekening worden gebracht, welke bestaan uit arbeidsloon en de kosten van de eventueel gebruikte onderdelen.

6.4 De huurder dient de goederen op de afgesproken tijd te retourneren , in goede staat en in de voor de goederen bestemde verpakking.

6.5 Indien de huurder de huur termijn wenst te verlengen, dan dient hij dit minimaal 24 uur voor het verlopen van de huurovereenkomst mede te delen aan de verhuurder. Die kan dit dan op grond van elders gemaakte afspraken weigeren.

6.6 Door het ondertekenen van het huurovereenkomst en het aanvaarde van het gehuurde erkent de huurder dat de goederen in goede staat verkeren. Mocht tijdens het uitpakken blijken dat er iets niet in orde is, dan moet direct contact worden opgenomen met de verhuurder. Na het in gebruik nemen van de goederen vervalt het recht op reclameren.

6.7 De huurder dient de huurgoederen zorgvuldig te gebruiken en alleen voor de doeleinden waarvoor het bestemd zijn. Iedere schade die door het vervoer van de huurder plaats vind, zal aan de huurder in rekening worden gebracht. Alle goederen, met uitzondering van de partytenten, moeten gevrijwaard blijven van weersinvloeden

6.8 Reparatie aan het verhuurde mogen alleen door Partents Verhuur of door hen aangewezen personen worden gedaan.

 

Artikel 7 : Verzekeringen

7.0. De huurgoederen zijn tijdens het bezit van de huurder niet verzekerd, huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.

7.1. Schade, aan derde, veroorzaakt door gehuurd materiaal is voor rekening van de huurder. De verhuurder stelt materiaal beschikbaar om de tenten/springkussens te zekeren

 

Artikel 8 : Aansprakelijkheid

8.0 Partents Verhuur is niet aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect veroorzaakt door het gebruik van huurgoederen.

8.1 Partents  Verhuur is niet aansprakelijk voor letsel opgelopen door het gebruik van speeltoestellen en springkussens of multiplay toestellen

 

Artikel 9 : Overmacht

9.0 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer, windkracht 7 of hoger, transportvertraging.

9.1 Tijdens overmacht worden de leveringen en andere verplichtingen opgeschort. Indien levering binnen 24 uur niet mogelijk is, zijn beide partijen bevoegd om de huurovereenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval enige schadevergoeding verschuldigd is.

9.2 De verhuurder heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechtelijke tussenkomst, te ontbinden, indien na sluiting van de overeenkomst aan de verhuurder ter kennis is gekomen dat de huurder vermoedelijk niet aan zijn verplichting kan voldoen.